Tiistai 25.6.2019

Uuden Suomen käyttöehdot ennen 30.9.2016

Huomaathan, että luet parhaillaan Uuden Suomen vanhoja käyttöehtoja. Perjantaina 30.9.2016 voimaan astuvat käyttöehdot löydät tämän linkin kautta.

Yleistä

Vuonna 1847 perustetusta Suomettaresta polveutuva Uusi Suomi jatkaa toimintaansa verkkojulkaisuna. Uusi Suomi tarjoaa sivuillaan kasvualustan ajankohtaiselle ja vastuulliselle journalismille. Uuden Suomen asiakkailla on näissä käyttöehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla mahdollisuus osallistua perinteikkään lehden lukemiseen ja sisällöntuotantoon.

Palvelun käyttäjällä (jäljempänä "Asiakas") tarkoitetaan Uuden Suomen verkkosivujen selaajaa tai kirjoituksillaan ja kuvillaan tai muuten sisällöntuotantoon osallistuvaa rekisteröitynyttä käyttäjää.

Kustannusosakeyhtiö Uusi Suomi (jäljempänä "Uusi Suomi tai Palveluntarjoaja") antaa Asiakkaalle oikeuden käyttää sen ylläpitämää verkkopalvelua (jäljempänä "Palvelu") jäljempänä määritellyin ehdoin.

"Palvelulla" tarkoitetaan Palveluntarjoajan ylläpitämiä uutissivuja, uutiskeskustelua ja blogeista koostuvaa Blogipalvelua (Puheenvuoro ja Vapaavuoro) sekä Uuden Suomen rekisteröidyille Asiakkailleen näiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähettämää uutiskirjettä.

"Uutiskeskustelulla" tarkoitetaan Uuden Suomen sivuilla käytävää keskustelua Uuden Suomen toimituksen kirjoittamista uutisista ja toimituksen hyväksymistä kirjoituksista Mielipidesivuilla. Asiakkaat voivat lukea ja kommentoida uutista tai yksittäistä kirjoitusta.

"Blogipalvelulla" tarkoitetaan Uuden Suomen ylläpitämillä internetsivuilla käytävää Asiakkaan perustamaa, ylläpitämää ja valvomaa blogipalvelukeskustelua Asiakkaan itsensä valitsemasta aiheesta. Muut Asiakkaat voivat lukea ja kommentoida omilla kirjoituksillaan blogipalvelun kirjoituksia.

"Kuvalla" tarkoitetaan teknisellä laitteella otettua valokuvaa, videota tai muulla tavalla valmistettua kuvaa.

Uuden Suomen tavoitteena on edistää hyvän lehtimiestavan mukaisesti vastuullista journalismia. Näiden periaatteiden edistämiseksi Uusi Suomi pyrkii tarjoamaan mahdollisimman korkealaatuista palvelua Asiakkailleen.

Uuden Suomen Palveluun kuuluu mm. mahdollisuus selata maksutta ja rekisteröitymättä Uuden Suomen www-sivuja ja uutiskeskustelu- ja blogipalstoja sekä osallistua palstakirjoitteluun. Uudella Suomella on kuitenkin oikeus rajata uutiskeskustelu pelkästään rekisteröityneille käyttäjille. Lisäksi Uusi Suomi lähettää jokaiselle rekisteröityneelle Asiakkaalle uutiskirjeen tämän omaan sähköpostiin.

Asiakas sitoutuu käyttöehtoihin avaamalla Uuden Suomen julkaiseman ja ylläpitämän Palvelun kotisivut. Rekisteröitymistä vaativien Palvelujen osalta Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja erikseen rekisteröitymisensä yhteydessä.

Mikäli Asiakas ei hyväksy Palvelun käyttämistä käyttöehtojen mukaisesti, hän on velvollinen lopettamaan Palvelun käyttämisen välittömästi.

Uudella Suomella on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin Palvelun sivuilla tai muulla Palveluntarjoajan sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Tekijänoikeudet

Uuden Suomen Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, kansainvälisten sopimusten sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, ovat Uudella Suomella, ellei Palveluntarjoaja muuta ilmoita. Uusi Suomi pidättää kaikki oikeudet Palvelun sivuihin ja niiden sisältöön.

Palvelun sivuilla esitettyjä kirjoituksia, kuvia, muuta materiaalia tai niiden osia ei saa kopioida, levittää, julkaista tai muuten saattaa yleisön saataviin kokonaan tai osittain ilman Uuden Suomen suostumusta, ellei Palveluntarjoaja muuta ilmoita.

Blogipalvelussa kirjoittava Asiakas omistaa tekijänoikeudet kyseisessä palvelussa julkaisemaansa, keskustelun aloittavaan, varsinaiseen blogikirjoitukseen. Asiakas myöntää kuitenkin Uudelle Suomelle oikeuden käyttää blogikirjoituksia sen kaikessa julkaisutoiminnassa. Poikkeuksen Blogipalvelussa muodostavat Uuden Suomen henkilökunnan omat kirjoitukset kuvineen, joihin tekijänoikeudet omistaa Uusi Suomi.

Blogipalvelun Asiakkaalla on oikeus julkaista palvelussa kirjoittamansa kirjoitus toisessa verkkoblogissa tai muussa julkaisussa ilman Uuden Suomen lupaa tietyin poikkeuksin. Mikäli Asiakas julkaisee Blogipalvelun kirjoitukset koosteena missä tallennusmuodossa tahansa, Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Uuden Suomen Blogipalvelun (Puheenvuoro tai Vapaavuoro) kirjoitusten yhtenä julkaisupaikkana.

Tekijänoikeudet Asiakkaan Blogipalveluun lähettämiin Kuviin säilyvät Asiakkaalla. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet lähettämiinsä Kuviin sekä oikeus luovuttaa ne Uudelle Suomelle. Mikäli Asiakas itse ei ole tekijänoikeudenhaltija, hän vastaa siitä, että hänellä on oikeudenhaltijan lupa Kuvan lähettämiseen julkaistavaksi Uuden Suomen Palvelussa.

Asiakas vastaa siitä, ettei hänen lähettämänsä Kuva loukkaa kolmannen tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia taikka Asiakkaan lakiin tai muihin sopimuksiin perustuvia velvollisuuksia. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että hänellä on Kuvassa esiintyvien henkilöiden lupa Kuvan julkaisemiseen. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, mikäli Kuva on otettu julkisella paikalla uutistarkoituksessa hyvien tapojen edellyttämällä tavalla.

Asiakas myöntää Uudelle Suomelle oikeuden julkaista korvauksetta Palveluntarjoajalle lähettämänsä aineiston. Lisäksi Uudella Suomella on oikeus ajallisesti ja alueellisesti rajoituksetta käyttää korvauksetta Asiakkaiden sille lähettämiä kirjoituksia omassa julkaisutoiminnassaan ilman erillistä ilmoitusta. Asiakas myöntää Uudelle Suomelle oikeuden muokata, lainata kokonaan tai osittain Asiakkaan lähettämää kirjoitusta omassa julkaisutoiminnassaan ilman Asiakkaan erillistä suostumusta. Oikeudet siirtyvät Uudelle Suomelle Asiakkaan hyväksyessä nämä ehdot.

Asiakkaan Blogipalveluun lähettämien Kuvien käytöstä Blogipalvelun ulkopuolella Uuden Suomen tulee sopia Asiakkaan kanssa erikseen, jos Asiakkaalla on Kuviin tekijänoikeudet. Tämä ei koske blogin esittelykuvaa, jota Uusi Suomi saa käyttää ilman erillistä suostumusta julkaisutoiminnassaan. Uudella Suomella ei ole velvollisuutta Asiakkaan lähettämän Kuvan julkaisemiseen, vaan Uudella Suomella on oikeus yksin päättää Asiakkaan Blogipalveluun toimittaman Kuvan julkaisemisesta.

Palvelun aukiolo

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta estää pääsy sivuilleen tai sulkea sivut kokonaan tai osittain. Palvelun ja sivujen kehittäminen kuuluu osana Palveluntarjoajan tuottamaan Palveluun. Uudella Suomella on oikeus muuttaa tai poistaa osia Palvelustaan taikka lopettaa tietty osa Palvelusta kokonaan tai osittain. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelu kokonaisuudessaan tai osittain perustellusta syystä.

Uuden Suomen tarjoama Palvelu on lähtökohtaisesti Asiakkaan käytettävissä vuorokauden ympäri. Mikäli mahdollista, Palveluntarjoaja tiedottaa käyttökatkoksista Asiakkailleen mahdollisimman aikaisin parhaimmaksi katsomallaan tavalla.

Palveluntarjoajan vastuu

Uusi Suomi pyrkii tarkistamaan Palvelussaan esittämänsä sisällön paikkaansa pitävyyden mahdollisimman huolellisesti. Tällä tavoin Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan Asiakkailleen mahdollisimman korkeatasoista Palvelua.

Uusi Suomi vastaa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta. Uusi Suomi ei kuitenkaan miltään osin takaa Palvelun sisällön tai sen osan taikka Palvelunsa kautta saavutettavien tietojen oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta.

Uusi Suomi ei vastaa Palvelussaan esittämiensä tietojen perusteella tehtävien johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoajan sivuilla saattaa olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille sivuille. Uusi Suomi ei vastaa ulkopuolisten ylläpitämien tai julkaisemien sivujen sisällön lainmukaisuudesta tai oikeellisuudesta. Uusi Suomi ei vastaa myöskään Asiakkaiden Blogipalveluun tai muualle Palveluun tuottamien sisältöjen lainmukaisuudesta tai oikeellisuudesta.

Uusi Suomi ei myöskään vastaa Palvelun Uutiskeskustelussa tai Blogipalvelussa esitetyistä mielipiteistä. Mainituilla palstoilla esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Uuden Suomen kantaa asiassa.

Osallistuminen Palveluntarjoajan Uutiskeskusteluun ja Blogipalveluun

Asiakkaat voivat osallistua Palveluntarjoajan sisällöntuotantoon omilla kirjoituksillaan Uutiskeskustelussa ja/tai Blogipalvelussa.

Uutiskeskustelussa Asiakas voi aloittaa keskustelun Uuden Suomen julkaisemasta uutisesta, jatkaa keskustelua uudella viestillä tai vastata yksittäiseen viestiin.

Palveluntarjoaja valvoo kirjoittelua sekä Uutis- että erikseen merkityssä Blogikeskustelussa. Uusi Suomi päättää yksin valvonnan tarkemmasta tavasta.

Blogipalvelussa Asiakas voi aloittaa keskustelun omavalintaisesta aiheesta, mutta aloite voi tulla myös Uuden Suomen toimitukselta. Palvelun keskustelun perustaneen Asiakkaan velvollisuutena on ylläpitää ja hallinnoida blogia ja sen aiheesta synnyttämää kirjoittelua.

Blogipalvelukeskustelua hallinnoiva Asiakas sitoutuu siihen, että palvelussa hänen itsensä julkaisema kirjoitus ei ole lain ja hyvien tapojen vastainen taikka sisällöltään ketään millään tavalla loukkaava tai herjaava. Mikäli Blogipalvelun keskustelua hallinnoiva Asiakas havaitsee blogissaan toisen Asiakkaan sääntöjen vastaisen kirjoituksen, Asiakas on velvollinen poistamaan kyseisen kirjoituksen Blogipalvelu-keskustelustaan.

Asiakkaat vastaavat aina itse siitä, että hänen kirjoituksensa sisältö on lain ja hyvien tapojen mukainen. Asiakkaan kirjoitus ei saa olla sisällöltään ketään millään tavalla loukkaava tai herjaava. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on oikeus antaa lähettämänsä kirjoitus kuvineen Uudelle Suomelle julkaistavaksi.

Toimituksella on aina oikeus harkintansa mukaan olla julkaisematta tai poistaa kokonaan tai osittain Asiakkaan lähettämä kirjoitus ja/tai kuvat mistä tahansa Palveluntarjoajan Palvelusta. Lisäksi Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden muokata Uutiskeskustelussa taikka Blogipalvelussa Asiakkaan julkaistavaksi tarkoitettua tai jo julkaistua kirjoitusta sopivaksi katsomallaan tavalla tai julkaista kirjoitus vain osittain.

Mitä edellisessä kappaleessa on sanottu Palveluntarjoajan itsellään pidättämästä kirjoitusten poisto-oikeudesta, koskee myös Blogipalvelu-keskustelua ylläpitävää Asiakasta Blogipalvelun osalta. Lisäksi Uusi Suomi myöntää blogipalvelukeskustelua ylläpitävälle Asiakkaalle Palveluntarjoajan oikeuteen nähden rajoitetun oikeuden muokata kommentillaan Asiakkaan blogipalvelukeskusteluun lähettämää kirjoitusta. Blogipalvelu-keskustelua ylläpitävän Asiakkaan tulee kuitenkin käyttää muokkausoikeutta vain siten, ettei kirjoituksen sisältö muutu oleellisesti alkuperäisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus asettaa käyttöehtoja rikkovalle Asiakkaalle kirjoituskielto. Harkintavalta kirjoituskiellon asettamisesta tai sen pituudesta on yksin Uudella Suomella.

Asiakas vastaa siitä, ettei hänen käyttämänsä aineisto loukkaa kolmannen tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia taikka Asiakkaan lakiin tai muihin sopimuksiin perustuvia velvollisuuksia. Tällaisen materiaalin julkaiseminen tai levittäminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on ehdottomasti kiellettyä. Asiakas vastaa Palveluntarjoajan käyttöön lähettämäänsä aineistoon kohdistuvista kolmannen osapuolen korvaus- tai muista vaatimuksista.

Muilla Asiakkailla on oikeus ilmoittaa Palvelussa sopimattomaksi katsomastaan kirjoituksesta valvojalle sähköpostiosoitteeseen [[email protected]]. Myös Uusi Suomi suorittaa kirjoitusten valvontaa.

Uusi Suomi muistuttaa Asiakkaitaan siitä, ettei mikään tekninen järjestelmä toimi aukottomasti. Uusi Suomi kehottaa sisällöntuotantoon osallistuvia Asiakkaitaan ottamaan lähettämästään aineistosta itselleen varmuuskopiot. Uudella Suomella ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan lähettämää tai muulla tavalla toimittamaa aineistoa.

Käyttäjätunnukset ja salasana

Asiakas on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käyttämisestä. Asiakas vastaa salasanan säilyttämisestä siten, ettei se tule kolmannen osapuolen tietoon. Ainoastaan rekisteröinnin tehneellä henkilöllä on oikeus käyttää Palveluntarjoajan myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Näiden lainaaminen kolmannelle on kiellettyä.

Uusi Suomi suosittelee, että Asiakas käyttää käyttäjätunnuksena oman etu- ja sukunimen yhdistelmää.

Mikäli Asiakas epäilee salasanansa kadonneen tai paljastuneen kolmannelle osapuolelle, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Palveluntarjoajalle tunnusten sulkemiseksi sähköpostiosoitteeseen [[email protected]]. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista ja käyttäjätunnusten käyttämisestä aiheutuneista vahingoista siihen asti kun hän on ilmoittanut katoamisesta Uudelle Suomelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan ehdottamaa käyttäjätunnusta tai salasanaa, mikäli se johtaisi ristiriitaan aikaisemmin myönnettyjen käyttäjätunnusten tai salasanojen kanssa. Uudella Suomella on oikeus poistaa loukkaava tai muuten sopimaton käyttäjätunnus käytöstä.

Uusi Suomi käsittelee ja säilyttää keräämiään tietoja luottamuksellisina. Palveluntarjoaja pyrkii estämään ulkopuolisten luvattoman pääsyn kerättyihin tietoihin. Kuitenkaan mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen, vaan kaikenlaiseen tietojen keräämiseen ja käsittelyyn sisältyy riskejä.

Rekisteröityminen ja Henkilötiedot

Uuden Suomen sivujen pelkkä selaileminen ei edellytä rekisteröitymistä. Palveluntarjoaja ei tallenna henkilötietoja ainoastaan sivuja selailevista Asiakkaista.

Uuden Suomen Palveluiden täysimittainen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityneet Asiakkaat rekisteröidään Uuden Suomen asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain mukaisesti. Uusi Suomi ei kerää henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja. Asiakkaan on annettava Palveluntarjoajalle tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Uudella Suomella on oikeus tarkistaa sähköpostin aitous.

Rekisteritietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon, Uuden Suomen tai sen yhteistyökumppanin etä- ja suoramarkkinointiin tai muuhun perusteltuun käyttötarkoitukseen henkilötietolain mukaisesti. Asiakas voi kuitenkin rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen nimenomaisesti kieltää henkilötietojensa käyttämisen näihin toimiin. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen Palveluntarjoajan Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen lähettämästä uutiskirjeestä.

Henkilötietolain tarkoittamat rekisteriselosteet ovat nähtävissä tästä linkistä [linkki:rekisteriseloste]. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna, henkilökohtaisesti Palveluntarjoajan luona tai sähköpostitse osoitteeseen [[email protected]]. Yhteydenotot käsitellään viimeistään 4 viikon sisällä niiden saapumisesta Palveluntarjoajalle.

Uutiskeskustelu- ja Blogipalvelun kirjoitusten yhteydessä kirjoitusta kommentoivasta Asiakkaasta julkaistaan uutiskeskustelussa käyttäjätunnus ja Blogipalvelussa annettu nimi tai joissain erikoistapauksissa nimimerkki.

Blogipalvelu-keskustelua ylläpitävä ja hallinnoiva Asiakas sitoutuu antamaan oikean nimensä ja tarpeelliset yhteystietonsa henkilöautentikointia varten. Lisäksi Asiakas sitoutuu siihen, että hänen oikea nimensä ja asuinkuntansa voidaan julkaista blogin tai muun kirjoituksen yhteydessä. Asiakas voi halutessaan antaa käyttäjätietoihinsa vapaaehtoisia lisätietoja itsestään. Antaessaan lisätietoja itsestään Asiakas sitoutuu siihen, että Uusi Suomi voi säilyttää näitä tietoja Asiakasrekisterissään ja julkaista nämä lisätiedot palveluissaan. Uusi Suomi edellyttää Blogipalvelun kirjoittajilta tunnistettavan profiilikuvan käyttöä tekstien yhteydessä.

Blogipalveluun rekisteröityneen Asiakkaan kirjoitus voidaan julkaista myös nimimerkillä, jonka hän ilmoittaa etunimen/sukunimen kohdalle rekisteröityessään. Nimimerkin käyttö edellyttää kuitenkin erillistä sopimista Palvelutarjoajan kanssa ja oikean henkilöllisyyden ilmoittamista Uudelle Suomelle. Nimimerkin käyttöä koskeva harkintavalta on yksin Uudella Suomella. Uusi Suomi voi poistaa kirjoitusoikeudet, jos sillä on syytä epäillä, että kirjoittajan nimi ei ole oikea, nimimerkkikirjoittaja ei ole antanut oikeaa nimeään Uuden Suomen tietoon tai muusta syystä.

Kaikki Palveluntarjoajan keräämät tiedot säilytetään luottamuksellisena. Uusi Suomi ei luovuta Asiakkaan antamia tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei laki siihen velvoita.

Joidenkin Uuden Suomen tarjoamien palveluiden käyttäminen edellyttää ns. evästeen (cookies) siirtämistä Asiakkaan tietokoneelle. Evästeitä käytetään mm. rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttämiseen. Palveluntarjoaja voi myös kerätä evästeiden avulla tietoa Palvelunsa käytöstä. Kerätyn tiedon avulla Palveluntarjoajan Palvelua kehitetään edelleen paremmin Asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Ilmoitukset

Ilmoittaja vastaa mainontansa sisällöstä. Ilmoittaja vastaa siitä, ettei hänen käyttämänsä materiaali ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista. Ilmoittaja vastaa siitä, ettei hänen mainonnassa käyttämänsä materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeudella suojattua oikeutta.

Ilmoittaja on korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamasta vahingosta Uudelle Suomelle sekä kolmannelle osapuolelle.

Uuden Suomen vastuu rajoittuu ilmoituksen korjaamiseen tai poistamiseen. Uusi Suomi ei ole vastuussa ilmoituksen kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on Palvelun käyttämisestä aiheutuneista vahingoista ja väärinkäytöksistä korvausvelvollinen Uudelle Suomelle ja suoraan vahingon kärsineelle muulle taholle.

Muut ehdot

Uudella Suomella on oikeus siirtää tämä sopimus konsernin sisällä toiselle yhtiölle tai myytäessä liiketoiminta uudelle ostajalle.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoihin tai Palvelun käyttämiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

  • Käyttöehdot päivitetty viimeksi 20.8.2013. Päivityksessä kohtaan Rekisteröityminen ja Henkilötiedot lisättiin selvennys: "Asiakas voi halutessaan antaa käyttäjätietoihinsa vapaaehtoisia lisätietoja itsestään. Antaessaan lisätietoja itsestään Asiakas sitoutuu siihen, että Uusi Suomi voi säilyttää näitä tietoja Asiakasrekisterissään ja julkaista nämä lisätiedot palveluissaan."
  • Huomaathan, että luet parhaillaan Uuden Suomen vanhoja käyttöehtoja. Tällä hetkellä voimassa olevat, 30.9.2016 voimaan astuneet käyttöehdot löydät tämän linkin kautta.